Skolas padome

Ikšķiles Brīvajā skolā darbojas Skolas padome, kurā piedalās skolēni, skolēnu vecāki, pedagogi, skolas vadības un administrācijas pārstāvji. Skolas padomes priekšsēdētājs ir Sandris Bitenieks.

Skolas padomes mērķis ir atbalstīt izglītojamo, turpmāk – skolēnu, pedagogu, vecāku un SKOLAS administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, veicinot Skolas noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu. Skolas padome izstrādā un iesniedz priekšlikumus skolas attīstībai, piedalās izglītības procesa un tā rezultatu apspriešanā, sniedz priekšlikumus un atbalstu izglītības kvalitātes uzlabošanai, seko tam, kā tiek ievērotas skolēnu un darbinieku tiesības un pildīti pienāķumi un sniedz priekšlikumus situācijas uzlabošanai, risina ar skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskus jautājumus, izsaka priekšlikumus un veicina skolas sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.

Atbilstoši padomes mērķiem un uzdevumiem, ir izveidotas vairākas darba grupas:

  • Skolas attīstība
  • Izglītības process un kvalitāte
  • Skolēnu un darbinieku tiesības un pienākumi
  • Skolas pasākumi, organizatoriskie jautājumi, skolas sadarbība ar vecākiem un sabiedrību
  • Padomes koordinēšana un informācijas aprite